Get Adobe Flash player

slc3-9-58

หน่วยงานต่างๆ

สื่อสารมวลชน

2345

6789

10111213

1819

2021

2223

2425

26

 

รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ๒๕๕๘

noteตามที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง  อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเพื่อการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

บัดนี้ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักศึกษา มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  และขอให้ผู้มีรายชื่อดำเนินการ ดังนี้

๑. ผู้สอบผ่านการคัดเลือก ให้มารายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ในวันที่  ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๕๘  ที่ห้องทะเบียนและวัดผล  อาคาร ๑ และเข้าประชุมการลงทะเบียนและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  เวลา ๑๓.๓๐  น.  อาคาร ๒

๒. เอกสารที่ต้องนำมาแสดง

    ๒.๑ ใบหลักฐานแสดงการรับสมัคร  (บัตรผู้เข้าสอบ)

    ๒.๒ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง

    ๒.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน

    ๒.๔ ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับจริง

cpslc9-7-58-1cpslc9-7-58-2

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5

slc27-1-56

13-3-59

mbucp01

mbucp02

mbucp03

mbucp04

banner28-11-56

slc5

opac

27

5

MBU

1

Khon kaen1

1353400239_img

MMS

Thammasat

jj1

2

3

4

e Research1

e Research2

e Research3

e Research4

e Research5

e Research6

e Research7

e Research8

e Research9

e Research10

e Research11

e Research12

e Research13

e Research14

e Research15

14

16

17

15

Untitled-4

Untitled-5