Get Adobe Flash player

slc3-9-58

หน่วยงานต่างๆ

สื่อสารมวลชน

2345

6789

10111213

1819

2021

2223

2425

26

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ภาคพิเศษ) ประจำปี ๒๕๕๘

noteตามที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง (ภาคพิเศษ) จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวมาสอบสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคาร ๒ ห้อง 222,223 ดังนี้

 

cpslc24-7-58

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5

slc27-1-56

13-3-59

mbucp01

mbucp02

mbucp03

mbucp04

banner28-11-56

slc5

opac

27

5

MBU

1

Khon kaen1

1353400239_img

MMS

Thammasat

jj1

2

3

4

e Research1

e Research2

e Research3

e Research4

e Research5

e Research6

e Research7

e Research8

e Research9

e Research10

e Research11

e Research12

e Research13

e Research14

e Research15

14

16

17

15

Untitled-4

Untitled-5