Get Adobe Flash player

slc3-9-58

หน่วยงานต่างๆ

สื่อสารมวลชน

2345

6789

10111213

1819

2021

2223

2425

26

 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ๒๕๕๙

112เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีล้านช้าง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยในการนี้ นายพันธ์เทพ เสาโกศล นายอำเภอชุมแพ ได้มาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมกับผศ.ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ ผู้ช่วยอธิการบดี มมร.วิทยาเขตศรีล้านช้างพร้อมทั้งประธานศิษย์เก่า และในเวลา ๑๖.๐๐ น. พระครูปริยัติสาทร รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้กล่าวปิดโครงการ ให้โอวาท ชื่นชมยินดี และให้กำลังใจแก่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมีรายชื่อทีมผู้ชนะการแข่งขันแต่ละประเภท ดังนี้

๑. การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย  ทำนองสรภัญญะ

ชนะเลิศ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม จ.ขอนแก่น รองชนะเลิศอันดับ๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รองชนะเลิศอันดับ๒ มมร.วิทยาเขตศรีล้านช้าง จ.เลย รางวัลชมเชย มจร.วิทยาเขตขอนแก่นและ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จ.ชัยภูมิ

๒. การประกวดขับร้องสรภัญญะทำนองอีสาน

ชนะเลิศ ทีม มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด รองชนะเลิศอันดับ๑ ทีมบ้านหนองโก อ.ศรีชมพู จ.ขอนแก่น รองชนะเลิศอันดับ๒ ทีมบ้านแห่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น รางวัลชมเชย ทีมนาสีนวนพัฒนา จ.ขอนแก่น และทีมสาวน้อยหนองดอกเกต

๓. การประกวดการจัดโต๊ะหมู่บูชา

ชนะเลิศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รองชนะเลิศอันดับ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จ.ชัยภูมิ รองชนะเลิศอันดับ๒ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร รางวัลชมเชย โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม และโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

๔. การประกวดมารยาทไทย

ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู รองชนะเลิศอันดับ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จ.ชัยภูมิ รองชนะเลิศอันดับ๒ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร จ.ขอนแก่น รางวัลชมเชย โรงเรียนชุมแพศึกษา  จ.ขอนแก่น และโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา

ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีล้านช้าง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

 

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg 21.jpg 22.jpg 23.jpg 24.jpg 25.jpg 26.jpg 27.jpg 28.jpg 29.jpg/>30.jpg31.jpg32.jpg33.jpg34.jpg35.jpg36.jpg37.jpg38.jpg39.jpg40.jpg41.jpg42.jpg43.jpg44.jpg45.jpg46.jpg47.jpg48.jpg49.jpg50.jpg51.jpg52.jpg53.jpg54.jpg55.jpg56.jpg57.jpg58.jpg59.jpg60.jpg61.jpg62.jpg63.jpg64.jpg65.jpg66.jpg67.jpg68.jpg69.jpg70.jpg71.jpg72.jpg73.jpg74.jpg75.jpg76.jpg77.jpg78.jpg79.jpg80.jpg81.jpg82.jpg83.jpg84.jpg85.jpg86.jpg87.jpg88.jpg89.jpg90.jpg91.jpg92.jpg93.jpg94.jpg95.jpg96.jpg97.jpg98.jpg99.jpg100.jpg101.jpg102.jpg103.jpg104.jpg105.jpg106.jpg107.jpg108.jpg109.jpg110.jpg111.jpg112.jpg113.jpg

 

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5

slc27-1-56

13-3-59

mbucp01

mbucp02

mbucp03

mbucp04

banner28-11-56

slc5

opac

27

5

MBU

1

Khon kaen1

1353400239_img

MMS

Thammasat

jj1

2

3

4

e Research1

e Research2

e Research3

e Research4

e Research5

e Research6

e Research7

e Research8

e Research9

e Research10

e Research11

e Research12

e Research13

e Research14

e Research15

14

16

17

15

Untitled-4

Untitled-5