Get Adobe Flash player

slc3-9-58

หน่วยงานต่างๆ

สื่อสารมวลชน

2345

6789

10111213

1819

2021

2223

2425

26

 

กิจกรรมพิธีไหว้ครูและรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

1เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง อำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูและรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูอาจารย์

อย่างจริงใจ ว่าท่านเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ทางวิชาการ และกิจกรรมรับน้องเป็นการต้อนรับ ขวัญกำลังใจ ความเป็นสิริมงคล แก่นักศึกษาใหม่ ตลอดจนนักศึกษาทุกๆ ท่าน เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้รู้จักและมีความรักความสามัคคีกัน ได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพด้านสติปัญญา ความรู้ ความคิด จริยธรรมและคุณธรรม รู้จักการเป็นผู้นำ ผู้ตาม รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งจะส่งผลต่อการนำไปปรับใช้ในการเรียนรู้ การปรับตัวให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในการนี้พระครูปริยัติสาทร,ดร. รองอธิการบดี และดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้เป็นประธานจุดธูปเทียนกล่าวให้โอวาท ณ อาคาร ๒ ชั้นล่าง มมร.วิทยาเขตศรีล้านช้าง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

 

 

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg 21.jpg 22.jpg 23.jpg 24.jpg 25.jpg 26.jpg 27.jpg 28.jpg 29.jpg/>30.jpg31.jpg32.jpg33.jpg34.jpg35.jpg36.jpg37.jpg38.jpg39.jpg40.jpg41.jpg42.jpg43.jpg44.jpg45.jpg46.jpg47.jpg48.jpg49.jpg50.jpg51.jpg52.jpg53.jpg54.jpg55.jpg56.jpg57.jpg58.jpg59.jpg60.jpg61.jpg62.jpg63.jpg64.jpg65.jpg66.jpg67.jpg68.jpg69.jpg70.jpg71.jpg72.jpg73.jpg74.jpg75.jpg76.jpg77.jpg78.jpg79.jpg80.jpg81.jpg82.jpg83.jpg84.jpg85.jpg86.jpg87.jpg88.jpg89.jpg90.jpg91.jpg92.jpg93.jpg94.jpg95.jpg96.jpg97.jpg98.jpg99.jpg100.jpg101.jpg102.jpg103.jpg104.jpg105.jpg106.jpg107.jpg108.jpg109.jpg110.jpg111.jpg112.jpg113.jpg114.jpg

 

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5

slc27-1-56

13-3-59

mbucp01

mbucp02

mbucp03

mbucp04

banner28-11-56

slc5

opac

27

5

MBU

1

Khon kaen1

1353400239_img

MMS

Thammasat

jj1

2

3

4

e Research1

e Research2

e Research3

e Research4

e Research5

e Research6

e Research7

e Research8

e Research9

e Research10

e Research11

e Research12

e Research13

e Research14

e Research15

14

16

17

15

Untitled-4

Untitled-5