Get Adobe Flash player

slc3-9-58

หน่วยงานต่างๆ

สื่อสารมวลชน

2345

6789

10111213

1819

2021

2223

2425

26

 

โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ ๑๕ วัน

30มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ศูนย์การศึกษาชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ ๑๕ วัน ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในภาคทฤษฏี รวมทั้งสิ้น จำนวน ๙๔ คน

ในช่วงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ถึง ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ในคณะสังคมศาสตร์ เอกรัฐศาสตร์การปกครอง รหัส ๕๓ เทียบโอน คณะศึกษาศาสตร์ เอกการศึกษาปฐมวัย รหัส ๕๒ รหัส ๕๓ (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์ เอกรัฐศาสตร์การปกครอง รหัส ๕๒ คณะศึกษาศาสตร์ เอกประถมศึกษา รหัส ๕๒ และเอกการสอนภาษาอังกฤษ ๕๒ (ภาคปกติ)

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg

 

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5

slc27-1-56

13-3-59

mbucp01

mbucp02

mbucp03

mbucp04

banner28-11-56

slc5

opac

27

5

MBU

1

Khon kaen1

1353400239_img

MMS

Thammasat

jj1

2

3

4

e Research1

e Research2

e Research3

e Research4

e Research5

e Research6

e Research7

e Research8

e Research9

e Research10

e Research11

e Research12

e Research13

e Research14

e Research15

14

16

17

15

Untitled-4

Untitled-5