Get Adobe Flash player

slc3-9-58

หน่วยงานต่างๆ

สื่อสารมวลชน

2345

6789

10111213

1819

2021

2223

2425

26

 

“ปันรักให้น้องครั้งที่ ๖”

1“กลุ่มนักศึกษาพัฒนา”เป็นการรวมตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ศูนย์การศึกษาชุมแพ และนักเรียน-นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆในเขตพื้นที่อำเภอชุมแพและอำเภอใกล้เคียง ที่มีความคิดเห็นตรงกันในเรื่องการมีจิตอาสาและการพัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกการเป็นผู้ให้ ใช้กิจกรรมเป็นกลไกขับเคลื่อนเข้าไปสู่การเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของ คนในชุมชนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการมีจิตอาสา จิตสาธารณะรับใช้สังคมด้วยทัศนคติในด้านบวก ตลอดจนได้ศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากกิจกรรมที่นักศึกษาได้ลงมือทำและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพโครงการ “ปันรักให้น้องครั้งที่ ๖” ใน วันเสาร์ที่ ๒๓ และวันอาทิตย์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ.โรงเรียนบ้านหินขาว ม.๑๕ ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น คลิกอ่านกำหนดการ
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg

 

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5

slc27-1-56

13-3-59

mbucp01

mbucp02

mbucp03

mbucp04

banner28-11-56

slc5

opac

27

5

MBU

1

Khon kaen1

1353400239_img

MMS

Thammasat

jj1

2

3

4

e Research1

e Research2

e Research3

e Research4

e Research5

e Research6

e Research7

e Research8

e Research9

e Research10

e Research11

e Research12

e Research13

e Research14

e Research15

14

16

17

15

Untitled-4

Untitled-5