Get Adobe Flash player

slc3-9-58

หน่วยงานต่างๆ

สื่อสารมวลชน

2345

6789

10111213

1819

2021

2223

2425

26

 

ประชุมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์

noteมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่ ขอเชิญนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ประชุมเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป และติดต่อรับเอกสาร หนังสือส่งตัวฝึกประสบการณ์ ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคาร ๒ ชั้น ๒ ห้อง ๒๒๒ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อาจารย์ละอองดาว ชาทองยศ โทร. ๐๘๑-๙๖๔-๙๖๖๔

 

1.jpg
2.jpg

 

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5

slc27-1-56

13-3-59

mbucp01

mbucp02

mbucp03

mbucp04

banner28-11-56

slc5

opac

27

5

MBU

1

Khon kaen1

1353400239_img

MMS

Thammasat

jj1

2

3

4

e Research1

e Research2

e Research3

e Research4

e Research5

e Research6

e Research7

e Research8

e Research9

e Research10

e Research11

e Research12

e Research13

e Research14

e Research15

14

16

17

15

Untitled-4

Untitled-5