Get Adobe Flash player

slc3-9-58

หน่วยงานต่างๆ

สื่อสารมวลชน

2345

6789

10111213

1819

2021

2223

2425

26

 

ประกาศเปิดการเรียนการสอนและตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗

noteด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จะเปิดทำการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ ในภาคปกติ เปิดทำการเรียนการสอนวันจันทร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗  และภาคพิเศษ เปิดทำการเรียนการสอน วันเสาร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗    ตารางเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5

slc27-1-56

13-3-59

mbucp01

mbucp02

mbucp03

mbucp04

banner28-11-56

slc5

opac

27

5

MBU

1

Khon kaen1

1353400239_img

MMS

Thammasat

jj1

2

3

4

e Research1

e Research2

e Research3

e Research4

e Research5

e Research6

e Research7

e Research8

e Research9

e Research10

e Research11

e Research12

e Research13

e Research14

e Research15

14

16

17

15

Untitled-4

Untitled-5